On his experiences in his hair styling studio, his development as a professional, learning in and outside the profession, creating and developing a personal brand…Enjoy the story of Daniel Artevski!

За неговите искуства во сопственото фризерско студио, неговиот развој како професионалец, учењето во и вон професијата, создавањето на бренд и неговото развивање…Уживајте во приказната на Даниел Артевски!