Mario is in his own words “professional at living life” who can make his art work in so many different ways, from cool Instagram posts, to doodles and big wall murals. He shared his advice on finding creativity, besides the everyday struggle with the creative block.

“The creative block is something I deal with everyday in life. It’s harder when I’m starting a new creation because that involves a lot more emotions and focus then just dealing with the block. I manage to beat it by focusing on my everyday life and completing everyday tasks, but when I get a new idea to create something, the next step is an interesting and difficult mix of emotions and creations that leads to putting the idea I have in mind on the canvas. I’ve put in a lot of effort, which combined with the help of my closest group of people has helped me stay motivated and inspired.”

Марио е со негови зборови „професионален живеач на животот“ кој креира во толку многу различни форми…Неговите дела можете да ги сретнете насекаде, од кул Инстаграм постови, до цртежи или големи мурали на ѕидови. Тој ги сподели неговите совети за барање на креативноста и покрај секојдневната борба со креативниот блок.

„Со креативна блокада се справувам секојдневно во животот. Потешко е кога се справувам со појава на нова креација бидејќи тоа е многу поголем наплив на емоции од самото постоење на блокадата. Со креативната блокада се справувам со живеење на секојдневниот живот и со извршување на сите задачи кои ми се зададени во текот на еден ден, но кога ќе добијам нова идеја за креирање на дело, моментот кој што следува е тежок и интересен сплет на емоции и создавање околности за идејата што ја имам замислено да се претстави на платно.“