In the 16th Creative Talks I had the pleasure of speaking to Simona Jovanoska – author of “Day of the worm” and “I find them in the depth”, copywriter, and all around creative person 🙂 Learn more about her creative process, challenges and inspiration in the video 🙂 #creativetalksmk

Во шеснаесеттите Creative Talks разговараме со Симона Јованоска – авторка на „Денот на црвот“ и „Ги најдов во длабокото“, копирајтерка, сестрана креативна личност 🙂 Слушнете за нејзиниот креативен процес, предизвици, инспирации во видеото.