On searching and discovering creativity, the battle with creative block and finding your own creative expression…Enjoy the story and advice from Marko Stojanovic 🙂

За барањето и откривањето на креативноста, борбата со креативна блокада, наоѓањето на својот креативен израз…Уживајте во приказната и советите на Марко Стојановиќ 🙂