Интересна книга за најчестата борба кај сите креативци – борбата со себеси.
Не можам да ви ветам дека ќе ви ги реши сите проблеми со самокритиката, но ќе ви покаже една нова перспектива на ситуациите во кои ја критикувате сопствената работа.

A fun read for the most common issue of all creatives – self criticism. I can’t promise it will solve all your problems, but it will give you a new perspective in the situations when reviewing your own work.