Веројатно самото име на John Cleesе, еден од големите Monty Python-ци е доволна мотивација да ја прочитате книгата, но има и многу повеќе од тоа 🙂
Морам да признаам дека кога ја нарачав мислев дека ќе прочитам нешто што ми е веќе познато само со многу многу повеќе хумор, меѓутоа се изненадив од пристапот и новата, интересна перспектива во целата книга. Иако е прилично мала и се чита за 30-40 минути, има многу многу што да се научи

When you read that the author is John Cleese, one of the iconic Monty Python crew, I guess it is motivation enough to read the book, but there is so much more to it 🙂
I have to admit, when I ordered it I expected to read something well known just with a lot more humor, but I was sooo wrong. The point of view and approach to creativity are something really new and interesting. Although it’s pretty small and you can read it in 30-40 minutes, there’s a lot to learn from it