Creativity in cooking, photography, managing a micro blog on social media…We spoke to Dobrica Nasevikj about her interesting way of sharing her creativity – her food blog with unique photographs – Kokarche. Enjoy the talk 🙂

За креативноста во готвењето, фотографијата, водењето на микро блог преку социјални мрежи…Со Добрица Насевиќ разговаравме за нејзиниот интересен начин на споделување на креативноста – блогот за храна со уникатни фотографии – Кокарче. Погледнете го целиот разговор 🙂