Julija Castellucci is a vocal artist working in the field of time and space art. She shared her works, her way of creating and conducting her performances, inspiration for her project Digitalna Imovina and gave us a close look at her alchemy. Enjoy!

Јулија Кастелучи е вокална уметница која работи на полето на временска и просторна уметност. Со нас ги сподели нејзините дела, начинот на создавање и спроведување на перформанси, инспирацијата за нејзината Дигитална Имовина и на лице место покажа како изгледа нејзината алхемија. Уживајте!