Јана Оршолиќ е дизајнерка, професорка, креаторка на прекрасниот бренд „Само нежно према себи“…На кусо, една многу многу инспиративна креативка. 😊

Со неа зборувавме за развојот на еден бренд кој толку расте што станува поголем од неговиот создавач, за разликата во дизајнирањето за себе и за клиенти, за предизвиците и убавините на растењето со дизајнот. Уживајте! 😊

Jana Orsholic is a designer, professor, creator of the wonderful brand “Samo nezno prema sebi”…In short, one very very inspiring creative. 😊

I spoke to her about the development of a brand that grows so much it becomes larger than its creator, the difference in designing for yourself and clients, the challenges and beauties of growing with design. Enjoy! 🙂